תקנון

מבוא:

1.1 בכל מקום בתקנון זה בו יש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

1.2 שימוש באתראדם ומרפאורכישת מוצר המוצע למכירה עיאדם ומרפא”, מהווה את הסכמת הגולש באינטרנט (להלן: “הלקוח”) לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה ואם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתראדם ומרפא”.

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה הלקוח באתראדם ומרפא”, והוראות אלה מהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתראדם ומרפא”.

1.4 הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

1.5 הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

1.6 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

1.7 הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

הזמנת המוצר:

2.1 עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר אדם ומרפא מומלץ להתייעץ עם גיא לוין לפני הרכישה.

2.2 לרכישת מוצר דרך הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המופיע באתר.

2.3 לרכישת מוצר דרך האתר, יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר

2.4 מילוי כל הפרטים הנדרשים הנל לרכישת מוצר דרך האתר, יחשב לביצוע הזמנת המוצר עי הלקוח (להלן: “הזמנת המוצר”)

תשלום:

3.1 באפשרו הלקוח לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.

3.2 את מספר כרטיסו ופרטיו ידרש להזין במקום המיועד לכך.

3.3 במידה והלקוח אינו מעוניין לבצע פעולה זו באמצעות האינטרנט יוכל להשלים מסירת פרטים אלה באמצעות הטלפון.

3.4 אנו נמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שביצע הלקוח באמצעות כרטיסו, ורק לאחר קבלת האישור נעבד את הזמנתו ונשלח אליו את המוצרים.

3.5 ניתן לבצע את התשלום עי העברה בנקאית לחשבון הבנק של אדם ומרפא

3.6 יש להמתין לאישור הבנק לגבי התשלום שהועבר.

סודיות מידע:

4.1 הפרטים האישיים שנמסרים בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של האתר.

4.2 “אדם ומרפאלא יעשה כל שימוש במידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר ללא רשות הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפי דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע.

משלוחים:

5.1 מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

5.2 אנו נספק ללקוח רק מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי/ העברה בנקאית כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר, וזאת במועד המצוין בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

5.3 זמני אספקת המוצרים המצוינים בדפי המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.4 דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.

5.5 “אדם ומרפאלא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאיאספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, לרבות שביתות, השבתות, וכיוצב.

5.6 התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוח באמצעות אתראדם ומרפא”, ויחייב את הלקוח.

5.7 היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הנקוב בדף המוצרעל הלקוח להודיע על כך מיידית. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוח הכסף אשר שולם עבור המוצר..

6. ביטול הזמנת מוצר על ידי "אדם ומרפא":

אדם ומרפארשאי לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה במקרים הבאים:

6.1 אם נפלה בהצעה טעות סופר בפרט כלשהו.

6.2 אם יתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוחו/או צד גכלשהו.

6.3 “אדם ומרפאיימסור ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר.

6.4 אם הסתבר שהמוצר שהזמין הלקוח חסר או אזל מהמלאי, רשאיאדם ומרפאלבטל את ההזמנה או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. אם בוטלה הזמנת המוצר, כאמור, “אדם ומרפאלא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

מאחלים לכם קניה נעימה

בכל שאלה, אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר

בברכה

צוות אדם ומרפא